top of page

Privacyverklaring Flow Coaching & Training

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie van persoonsgegevens die je aan Flow Coaching & Training hebt uitgegeven. Wij hechten groot belang aan de privacy van deelnemers van onze projecten en bezoekers van onze website en daarom de grootst zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken gegevens van de voorwaarden die worden ingediend in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Flow Coaching & Training is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat je persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in de AVG. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens verwerken en voor welke deze deze worden gebruikt.

T. Tarquini is de Functionaris Gegevensbescherming van Flow Coaching & Training. Zij is te bereiken via flowcoachingandtraining@gmail.com.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intenties te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. hebben van ouders van voogd. We kunnen echter niet controleren van een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die persoonlijke gegevens verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via flowcoachingandtraining@gmail.com, dan verwijderen deze informatie.

 


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


Flow Coaching & Training verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om contact met jouw op te kunnen nemen in verband met informatie, vragen stellen

  • Een sessie plannen

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Flow Coaching & Training verwerkt je persoonsgegevens gebruik je maakt van onze diensten en omdat je deze zelf aan ons gebruikt. Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en aanvragen

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer

  • Emailadres

Gegevens over je gezondheidstraining: Het doorgeven van je voedingsbehoeften, danwel dieeteisen en/of allergische, medische, danwel lichamelijke aandoeningen is van belang voor het nemen van een verantwoorde wijze deel te kunnen nemen aan een van Flow Coaching & Training.

Flow Coaching & Training verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier zijn verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingplicht als stichting zijnde en voor de afhandeling van subsidies.

 


Geautomatiseerde besluitvorming


Flow Coaching & Training maakt geen gebruik van bevestiging. Het gaat hier om begonnen die worden genomen door computerprogramma's van -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een werknemer van Flow Coaching & Training) tussen zit.

 


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Flow Coaching & Training bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens verzameld worden. Wij bewaren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  

Categorie persoonsgegevens Personalia

  • Adres Enzovoort

  • Bewaartermijn 1 jaar

 

Reden:

Binnen 1 jaar verwachten wij dat er af en te verwachten wij dat je met nog ons loopt.

         

Delen van persoonsgegevens met derden

Flow Coaching Training geeft en/of volledige gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit is vereist voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke. Met bedrijven die jouw verwerking verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en zorgvuldigheid van jouw gegevens. Flow Coaching & Training blijft voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of toepassingen, die wij gebruiken

Flow Coaching & Training maakt gebruik van cookies omdat dit automatisch gebeurt met het navigatie in een website. De website verzamelt bepaalde informatie betreffende de site en bezoekers is niet iets die onder controle van Flow Coaching & Training. Andere sociale platforms waarvoor cookies zullen worden gebruikt voor worden:

  • Sociale functies (bijv. Facebook Like Pop-up)

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren van te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toekomstige gegevensverwerking in te trekken van bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Flow Coaching & Training en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat bevat dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou in een computerbestand naar jou van een ander, door jou organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van je persoonsgegevens van verzoek tot bezwaar van je toestemming van persoonsgegevens sturen naar flowcoachingandtraining@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machineleesbare zone, de strook met nummers inclusief het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Flow Coaching & Training wil je een mogelijkheid bieden om een ​​klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Flow Coaching & Training neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, openbaar maken en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed. zijn of er gegevens van misbruik, neem dan contact op met ons via: flowcoachingandtraining@gmail.com

 

 

Laatste wijziging 14 juli 2021

bottom of page